Verklaring Privacy / AVG

Privacyverklaring Tribute2Sports
Versie: 24 mei 2018

01 – Persoonsgegevens die wij verwerken
Tribute2Sports verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De verstrekking van deze gegevens kan hebben plaatsgevonden via mail, telefonisch, via een persoonlijk bericht, persoonlijk of via registratie op onze websites tribute2sports.nl of galerij.tributesports.nl.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– voor- en achternaam
– e-mailadres
– overige persoonsgegevens die u actief heeft verstrekt, bijvoorbeeld bij interviews.

02 – Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onze contactpagina, dan verwijderen wij deze informatie.

03 – De AVG en (foto)journalistiek
Over de AVG en (foto)journalistiek doen vele wilde verhalen de ronde. U zult begrijpen dat (foto)journalisten niet aan iedereen die in beeld gebracht wordt toestemming kan vragen voor het maken van een journalistieke productie. Tribute2Sports volgt daarom als lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten haar AVG-richtlijnen voor de (foto)journalistiek. Deze richtlijnen zijn te lezen op de volgende webpagina: www.nvj.nl/privacy/avg/avg-en-journalistiek

04 – Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Tribute2Sports verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– het afhandelen van uw bestelling of betaling;
– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– het maken van de journalistieke publicaties waar wij u voor hebben benaderd;
– u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
– om goederen en diensten bij u af te leveren.

05 – Geautomatiseerde besluitvorming
Tribute2Sports maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen voor het nemen van besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tribute2Sports) tussen zit.

06 – Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Tribute2Sports bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorie van persoonsgegevens:

Personalia – 5 jaar – reden: administratieve verwerking en opvolging
Mailadres – 5 jaar – reden: administratieve verwerking en opvolging

07 – Delen van persoonsgegevens met derden
Tribute2Sports verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze standaard werkzaamheden. Denk daarbij aan het doorgeven van de namen van de op de foto getoonde personen zoals bij prijswinnaars met de beker. De grote mediabedrijven die uw gegevens verwerken zoals met ons overeengekomen, garanderen eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens zoals in hun eigen privacyverklaring valt te lezen. Op verzoek kan ik u deze verklaringen van de mediabedrijven tonen. Tribute2Sports is echter niet verantwoordelijk voor deze verwerkingen door derden.

08 – Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Tribute2Sports gebruikt technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

09 – Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Heeft u deze gegevens ingevuld bij het aanmaken van een account op galerij.tributesports.nl, dan kunt u die gegevens ook daar inzien onder het menu bij Login. Verder kunt altijd bij ons een verzoek indienen om de aanwezige persoonsgegevens van u in te zien, aan te passen of te verwijderen via onze contactpagina. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Tribute2Sports wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

10 – Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Tribute2Sports neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via onze contactpagina.

Bert van der Toorn is de Functionaris Gegevensbescherming van Tribute2Sports Hij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring kan op elk moment en zonder vooraankondiging wijzigingen, bijvoorbeeld door wettelijke aanpassingen. Controleer deze pagina dus steeds als u onze website bezoekt. Wijzigingen zullen onderaan deze pagina worden vermeld.

Back to top button
error: